COVID-19 (Corona)virus

Aanpassingen t.b.v. COVID-19 (Corona)virus

Beste werkgever,

Op donderdag 12 maart jl. heeft Rijksoverheid geadviseerd om zoveel mogelijk contacten te mijden en vooral als kantoorpersoneel (UTA) vanuit huis te werken, dit om het virus zo min mogelijk te verspreiden. Stichting USAG volgt de richtlijnen van het RIVM en informeert u graag over de gevolgen voor u (en uw werknemers). Lees hier meer.

Over Stichting USAG

Per 1 oktober 2016 is de nieuwe arbeidsvoorwaarden-CAO Schilders- Afwerkings- en Glaszetbedrijf (SAG) van start gegaan. Naast deze CAO heeft OnderhoudNL met de vakbond LBV ook de CAO Uitvoeringsregelingen Schilders-, Afwerk- en Glaszetbedrijf gesloten (USAG), welke per 1 januari 2017 in werking is getreden.

In de CAO USAG zijn diverse regelingen opgenomen voor werkgevers en werknemers. Voor het uitvoeren van deze regelingen is een nieuwe stichting opgericht, de Stichting USAG. Deze stichting wordt bestuurd door vertegenwoordigers van OnderhoudNL en LBV. Het secretariaat van de stichting wordt gevoerd door De Eendracht. Zij geven uitvoering aan de regelingen en zijn verantwoordelijk voor de premie-inning.

Duurzame inzetbaarheid

Het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van werknemers door middel van een loopbaancheck, adviesgesprekken en een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Naleving en handhaving CAO

Controles welke worden uitgevoerd op basis van een gegrond vermoeden van een vermeend misverstand betreffende de naleving van de CAO.

Collectieve Ongevallenverzekering

Een verplichte werkgeversverzekering die een uitkering garandeert in geval van blijvend lichamelijk letsel of de dood ten gevolge van een ongeval tijdens of buiten werktijd.

Organisatieverlof

Het verlof dat een werknemer opneemt in zijn rol als ambassadeur voor de werknemersorganisatie betrokken bij deze CAO.