Naleving en handhaving CAO

CAO-partijen hebben afspraken gemaakt over het doen van onderzoeken naar naleving van de CAO. Het secretariaat stelt namens partijen bij de CAO nalevingsonderzoeken in. De onderzoeken worden verricht door een door partijen bij de CAO aangewezen nalevingsbureau.

Het nalevingsbureau oefent haar controletaak uit conform het protocol van partijen bij de CAO USAG en met inachtneming van de zorgvuldigheid die controlerende instanties in gelijksoortige situaties in acht dienen te nemen. Hieronder wordt in ieder geval begrepen het principe van ‘hoor en wederhoor’.

Het nalevingsbureau controleert uitsluitend op basis van een gegrond vermoeden van overtreding van de CAO, een (vermeende) misstand, en nimmer eerder dan dat er hoor en wederhoor is toegepast. Het nalevingsbureau neemt kennis van concrete en deugdelijk onderbouwde signalen in de branche, waaruit blijkt dat een werkgever (mogelijk) de bepalingen van de CAO overtreedt.

Alle betrokkenen bij een nalevingsonderzoek zijn gehouden geheimhouding te bewaren, ten aanzien van al datgene wat hen uit hoofde van hun betrokkenheid ter kennis komt.

Download hier het reglement Naleving & Handhaving conform de CAO USAG.

Melding naleving & handhaving

Met dit formulier kunt u een melding maken van een (vermeende) misstand. Onder een misstand wordt verstaan een (vermoedelijk) grove en opzettelijke schending van een in de CAO SAG/USAG geldend voorschrift.
  • Een melding kan worden gedaan door elk van de partijen bij de CAO SAG/USAG, iedere werkgever en werknemer binnen de bedrijfstak SAG en de partitaire stichtingen binnen de bedrijfstak.
  • Het e-mailadres is noodzakelijk om de melder een ontvangstbevestiging te sturen. Het secretariaat neemt geen anonieme meldingen in behandeling. Te alle tijde wordt de privacy van de melder tegenover derden beschermd.
  • Het telefoonnummer is noodzakelijk om eventuele vragen en/of onduidelijkheden te kunnen bespreken met de melder. Het secretariaat neemt geen anonieme meldingen in behandeling. Te alle tijde wordt de privacy van de melder tegenover derden beschermd.
  • Een nauwkeurige beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, vergezeld van de bewijsstukken/goed onderbouwde argumenten waaruit blijkt dat de CAO SAG/USAG niet nageleefd wordt.
  • Het moment of de periode wanneer de misstand plaats vindt/geeft gevonden.
    Met het invullen van deze selectiekeuze bevestigd de melder akkoord te zijn met de voorwaarden zoals omschreven in de CAO USAG.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.