Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Stichting Uitvoeringsregelingen Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf, hierna; SUSAG is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande Privacyverklaring. Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt SUSAG van grote waarde. SUSAG heeft deze privacyverklaring voor u opgesteld zodat u op de hoogte bent welke persoonsgegevens SUSAG verwerkt. Daarbij treft u  in deze verklaring tevens op welke wijze u met ons in contact kunt treden indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die door SUSAG verwerkt worden
SUSAG verwerkt uw persoonsgegevens op het moment dat u deze zelf aan ons op de website verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u middels het invulformulier ‘Werknemers aan- of afmelden’ aan ons verstrekt.
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
–  Adresgegevens
–  E-mailadres
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt SUSAG uw persoonsgegevens
SUSAG verwerkt alleen persoonsgegevens op haar website doordat het formulier: ‘Werknemers aan- of afmelden’ door de werkgever wordt ingevuld. Het aanmelden van de werknemers via de website www.susag.nl is noodzakelijk voor de aanmelding en uiteindelijke uitvoering van de Periodieke Arbeidsgezondheidskundige Onderzoeken (PAGO’S).
Geautomatiseerde besluitvorming
SUSAG neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Hoe lang bewaart SUSAG uw persoonsgegevens
SUSAG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarbij neemt SUSAG evenwel de minimale bewaartermijn van 7 jaar in acht zoals volgt uit de Wet op de Rijksbelastingen.
Delen van persoonsgegevens met derden
SUSAG verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SUSAG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. SUSAG gebruikt geen technische en functionele cookies/tracking cookies  die inbreuk maken op uw privacy, of uw traceerbare gegevens vastlegt.
Minderjarigen
Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SUSAG. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@susag.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen. Neemt u in dat geval telefonisch contact met ons op.
Hoe SUSAG de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt
SUSAG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, draagt zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Op uw verzoek verstrekken wij u een overzicht van de door SUSAG genomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelingen. Neem hiervoor contact op met SUSAG aan de hand van de onderstaande contactgegevens.
Privacyverklaring Stichting USAG
Contactgegevens:
Stichting USAG is gevestigd aan de Floris Grijpstraat 2, (2596XE) te Den-Haag
website: www.susag.nl
e-mailadres: info@susag.nl
telefoonnummer: 085 – 2101057