Naleving en handhaving CAO SAG en CAO USAG

De CAO Uitvoeringsregelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (CAO USAG) is opgebouwd uit verschillende uitvoeringsregelingen. Een van de regelingen is Naleving & Handhaving van de CAO SAG en CAO USAG. Dit reglement is toegevoegd om oneerlijke concurrentie tegen te gaan en een optimaal economisch- en duurzaam klimaat in de bedrijfstak te behouden.

Wie kan een melding maken?
Een melding van een misstand kan gedaan worden door een werknemer/werkgever, paritaire stichtingen binnen de bedrijfstak Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (SAG) of andere betrokken partijen. Een vermeende misstand wordt in behandeling genomen wanneer er spraken is van een gegrond vermoeden van overtreding van de CAO SAG en CAO USAG.

Nalevingsbureau
De melding wordt ingediend bij het secretariaat van Stichting USAG. Hier wordt de benodigde informatie verzameld en doorgezet naar een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Het onderzoeksbureau beoordeelt de melding op concrete, onderbouwde signalen in de bedrijfstak, waaruit blijkt dat een werkgever (mogelijk) de bepalingen van de CAO SAG en/of CAO USAG overtreedt. Na een uitgebreid onderzoek volgt een uitspraak van het onderzoeksbureau.

Uitspraak
Het bestuur van Stichting USAG bepaalt het vervolg bij een uitspraak. Wanneer de uitspraak inhoudt dat de werkgever de CAO SAG en/of CAO USAG niet naleeft, wordt de werkgever in de gelegenheid gesteld om verbeteringen aan te brengen ten aanzien van de geconstateerde misstand(en). Ook kan de werkgever een boete opgelegd worden. Deze boete bestaat uit de gemaakte kosten voor het onderzoeksbureau. Blijft de werkgever in gebreke, dan wordt nader onderzoek ingesteld en kan een schade vergoedingsprocedure volgen. Voor de volledige procedure van het doen van een melding verwijzen wij u naar het reglement Naleving & Handhaving in de CAO USAG.

Melding maken
Wilt u een melding doen van een vermeende misstand? Neem dan contact op met het secretariaat van Stichting USAG.

Stichting USAG
Floris Grijpstraat 2
2596 XE Den Haag
info@susag.nl
085 210 10 57