Meest gestelde vragen over de USAG-premie

Ontbreekt uw vraag of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met Stichting USAG: info@susag.nl.

Waarom draag ik premie af?

In de CAO USAG zijn afspraken gemaakt over o.a. duurzame inzetbaarheid van werknemers, organisatieverlof en een collectieve ongevallenverzekering. Hier kunnen alle werkgevers en werknemers aanspraak op maken. De CAO USAG geldt door algemeen verbindend verklaring voor alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak.

Hoe profiteer ik als werkgever van de afgedragen premies?

Werknemers kunnen een periodieke gezondheidscheck laten doen om zo bepaalde gezondheidsrisico’s op te sporen en daarop te reageren. Het doel is om werknemers zo veilig en gezond mogelijk aan het werk te houden tot de pensioengerechtigde leeftijd. En daarmee direct de verzuimkosten te verlagen. Ga naar: duurzame Inzetbaarheid

Hoe profiteren mijn werknemers van de afgedragen premies?

Werknemers hebben recht op een periodieke gezondheidscheck. Met de resultaten en eventuele vervolgacties kunnen werknemers langer en gezonder doorwerken. Ook is een ongevallenverzekering van toepassing die financiële compensatie biedt bij blijvend lichamelijk letsel of bij dood ten gevolge van een ongeval. Bekijk de uitvoeringsregelingen van de cao.

Per wanneer ben ik premieplichtig?

Werkgevers zijn per 4 september 2020 premieplichtig. De facturen worden met terugwerkende kracht verstuurd. Lees hier meer over de premie van de CAO USAG

Hoe komt Stichting USAG aan de juiste loongegevens van mijn werknemers?

Om de premie te berekenen, dient u de verzamelloonstaat van 2019 te uploaden via de portal van Stichting USAG. Aan het begin van 2021 vragen wij u de loonaangifte van 2020 in te dienen. Meer informatie leest u hier.

Hoeveel premie draag ik af per werknemer?

In 2020 bedraagt de premie 0,50% van het WFSV-loon van de werknemer (tot en met het vast gestelde gemaximaliseerde premieloon van €57.232,-). Hiervan wordt 0,08% ingehouden op het loon van de werknemer.

Wie worden er niet als werknemer in de zin van deze cao beschouwd?

De volgende werknemers worden niet als werknemer voor de CAO USAG beschouwd en wordt er geen premie geïnd:
  • wakers, huishoudelijk personeel, portiers, kantinepersoneel, magazijnbedienden en bezorgers;
  • directeuren, zij die de functie van directeur bekleden;
  • stagiaires*;
  • vakantiewerkers: hieronder worden verstaan de werknemers die als regel dagonderwijs volgen en in de periode mei tot en met augustus voor maximaal 6 weken in dienst van een werkgever zijn.
*Er wordt wel premie afgedragen voor een leerling-werknemer indien deze bij een werkgever in dienst is en niet in dienst van een Schildersvakopleiding (tenzij de Schildersvakopleiding de werkgever is van de leerling-werknemer)

Veranderd mijn premiebedrag wanneer werknemers eerder bij mij uit dienst gaan?

Nee, dit jaar niet. Aan het einde van het kalenderjaar zal dit worden verrekend. Uw premieafdracht gaat dus uiteindelijk altijd over het daadwerkelijk betaalde loon in het desbetreffende jaar. Vanaf januari 2021 kunt u dit wel opgeven wanneer u kiest voor de automatische aanlevering van gegevens (UPA). In december 2020 wordt u hier verder over geïnformeerd.

Wanneer wordt het bedrag geïnd?

De USAG-premie wordt per 4 weken, per maand, per jaar of via automatische incasso geïnd. Voorkeuren kunnen aangegeven worden in de portal van Stichting USAG. Meer informatie over de betalingsmogelijkheden leest u hier.

Wat gebeurt er als ik geen premies betaal?

Wanneer u geen loonaangifte aanlevert bij Stichting USAG, zijn wij genoodzaakt de regels van de cao USAG te handhaven. Wij maken een schatting van de loonsom of stellen een nalevingsonderzoek in. Meestal betekent dit dat de voorschotpremie voor het desbetreffende jaar hoger is dan u gewend bent of hoger is dan feitelijk het geval is. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de CAO USAG en dan met name het bijdragereglement. Meer informatie over de betalingstermijnen vindt u hier.  

Ik heb een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Waar vind ik deze?

De gebruikersnaam (het debiteurennummer) en wachtwoord ontvangt u schriftelijk van Stichting USAG. Heeft u deze nog niet ontvangen of bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op via info@susag.nl of 085 – 2101057

Ik denk dat ik geen premies hoef af te dragen. Hoe kan ik bezwaar aantekenen?

Indien een andere cao van toepassing is waarvoor u al premie betaalt, dan hoeft u enkel een bewijs van betaling (bijvoorbeeld een factuur) naar Stichting USAG te sturen: info@susag.nl onder vermelding van uw bedrijfsnaam.   Let op dat uit dit bewijs ondubbelzinnig blijkt dat de factuur voor u bestemd is en u die daadwerkelijk betaald heeft. In andere gevallen (u heeft bijvoorbeeld geen personeel in dienst) kunt u contact opnemen via info@susag.nl of 085-2101057.